Нийгмийн эмзэг бүлэгт дэмжлэг үзүүлэх

МХҮХ-той хамтран ажиллаж дэмжинэ
Эцэг эхийн хараа хяналтгүй, асрамжын газрын 200 хүүхдэд хадгаламж нээж өгөх